Avís legal

© FEDERACIO CATALANA DE KICK-BOXING I MUAI-TAI, amb CIF nº G-62977269,

domiciliada a Mollet del Vallés,Barcelona, c/ Sant Roc, nº 9-15 (08100), inscrita amb

el nº 11477del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats

tots els drets

Avís legal i política de privacitat

Informació general del lloc web de federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai i dels

seus continguts

La finalitat de la seu corporativa de la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai

consisteix a fer més proper a la ciutadania l’esport i a fomentar l'accés de les entitats

i particulars que formen part de l'àmbit de competència de la Federació Catalana de

Kick-Boxing i Muai-Tai i, en general, de les persones interessades a l’informació diversa

sobre aquest serveis.

Per a complir aquesta finalitat, la nostra seu electrònica inclou informació sobre

normativa, publicacions, així com informació d'actualitat i sobre activitats en què

participa la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai, entre altres qüestions. Les

informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de la Federació

Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les

previsions següents.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

 

Els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades

personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de

titularitat de la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai, o de tercers que

hagin autoritzat l’ús d’aquests a la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai. Els

continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions

previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual

s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o

reproducció que les persones o entitats usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres

que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les

limitacions de la normativa esmentada.

La Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai explicita una reserva de drets amb

caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són

objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i

ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest

avís legal. No obstant això, en determinats supòsits la Federació Catalana de Kick-
Boxing i Muai-Tai pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una

autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per

escrit a:

c/ Sant Roc 9-15

08100 Mollet del Vallés

No s'autoritza en cap cas:

ß La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a

ß La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la

ß L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a la Federació

ß L'ús comercial dels continguts del lloc web de la Federació Catalana de Kick-
Boxing i Muai-Tai.

ß L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius

la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai per mitjà de framing.

Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai mitjançant in line linking.

Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai conforme a les disposicions vigents.

de qualsevol naturalesa, propietat de la Federació Catalana de Kick-Boxing i

Muai-Tai, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

La Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai es reserva el dret d'instar les accions,

els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de

propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre

propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb

motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de la

Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai, poden comportar les sancions legalment

previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

1 Dades recollides a través de formularis

 

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquesta seu electrònica,

el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/

1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de

normativa aplicable.

La Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai només tracta les dades personals

de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i

no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones

usuàries i amb relació a l'exercici de les funcions de la Federació Catalana de Kick-
Boxing i Muai-Tai, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la

LOPD).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb

relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Agència, en els termes i

les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai

c/Sant Roc 9-15

08100 Mollet del Vallés

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu

formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant

altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la

sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1

del RLOPD.

 

2 Dades de navegació

 

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc

web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és

implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de

dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària

per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode

utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi

numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al

sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la

finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'Agència.

En la seva seu electrònica, la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai no utilitza

galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades

personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la

seu electrònica. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació

tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient

de la seu electrònica de la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai.

 

Responsabilitat amb relació als continguts

 

En aplicació del que disposa la legislació vigent, la Federació Catalana de Kick-Boxing

i Muai-Tai treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos

en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat,

actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i

d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels

continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai es reserva el dret de

modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir

l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu

d'acomplir la llei esmentada.

La Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai no es fa responsable de la informació

o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el

portal de la Federació Catalana de Kick-Boxing i Muai-Tai. Tot i això, d'acord amb el

que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre

la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet,

es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió

d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de

normativa vigent.

Marques Col.laboradores